Bescherming van de privacy – Aanwervingprocedure van Kandidaat franchisenemers

1) De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Carrefour Belgium NV, Olympiadenlaan 20, 1140 Evere met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna ‘Carrefour’ of ‘Carrefour Belgium’).

2) Veiligheid

Carrefour Belgium verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbewuste wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

3) Verwerking van Gegevens

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna "Gegevens").

Carrefour Belgium, en voor zover nodig haar onderaannemers en/of filialen, verzamelt en verwerkt uw gegevens exclusief in het kader van het aanwervingproces van de kandidaat franchisenemer voor de uitbating van een winkelpunt onder een enseigne toebehorend aan de groep Carrefour (hierna "het aanwervingproces"), op basis van het gerechtvaardigd belang van Carrefour om te beschikken over pertinente informatie over de kandidaat met wie hij het aanwervingproces begint teneinde zijn profiel te kunnen evalueren.

Deze Gegevens zullen toelaten aan Carrefour om een eerste evaluatie screening te doen van de kandidaat franchisenemer.

Carrefour verzamelt volgende Gegevens op onderhavige website van Carrefour (https://www2.be.carrefour.eu/nl/franchisenemer-worden).

  • Contactgegevens (bijvoorbeeld : naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres): deze Gegevens laten toe aan Carrefour de kandidaat franchisenemer te identificeren en hem desgevallend te contacteren.
  • Gegevens betreffende uw interesses en voorkeuren (bv.: voorkeur van enseigne, lokalisatie,…): deze Gegevens laten toe aan Carrefour om een winkelpunt te identificeren dat zo goed mogelijk overeenstemt met de voorkeuren van de kandidaat.
  • Gegevens betreffende uw professionele ervaring (bv.: ervaring in de distributie, werknemer van de groep Carrefour, huidig statuut van zelfstandige of werknemer, diploma,…): met deze Gegevens kan Carrefour de opleiding, de competenties, de commerciële ervaring van de kandidaat, alsook zijn capaciteit om een winkel uit te baten analyseren en evalueren in het kader van het aanwervingproces.

Bij de volgende stappen van het proces, zal Carrefour aan de Kandidaat kunnen voorstellen om hem andere Gegevens te communiceren. In dit kader zal de kandidaat steeds correct geïnformeerd worden door Carrefour over de verwerking van zijn Gegevens en zijn rechten.

De Kandidaat verbindt zich ertoe correcte, nauwkeurige en up-to-date Gegevens te communiceren aan Carrefour.

Carrefour Belgium zal in geen enkel geval de hierboven verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

  • u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
  • in de gevallen die de wet bepaalt;
  • indien wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure; of
  • Op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties.

We wensen hierbij te benadrukken dat bedrijven die behoren tot de groep Carrefour niet beschouwd worden als derden, in zoverre zij de Gegevens verwerken in opdracht van Carrefour Belgium.

4) Uw rechten

Conform de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR), worden de persoonsgegevens exclusief verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Carrefour. De Kandidaat heeft een recht van toegang, recht op rectificatie, recht van bezwaar, van overdraagbaarheid, recht op gegevenswissing en recht op beperking van de verwerking van zijn Gegevens, steeds binnen de perken van bovenvermelde reglementering. De Kandidaat kan hiervoor contact opnemen met de NV Carrefour Belgium – Dienst Aanwerving Franchise – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel of per e-mail: recruitment_franchising_BE@carrefour.com. Wij verzoeken u tevens volgend e-mailadres in kopie te zetten van uw e-mail: privacy_be@carrefour.com.

Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, hebt u steeds recht op toegang tot en inzage in uw Gegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw Gegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan Carrefour Belgium op volgende wijze: per schrijven naar de NV Carrefour Belgium – Dienst Aanwerving Franchise – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel of per e-mail: recruitment_franchising_BE@carrefour.com. Wij verzoeken u tevens volgend e-mailadres in kopie te zetten van uw e-mail: privacy_be@carrefour.com.

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op bovenvermelde wijze contact opnemen met ons.

Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens. U kan hiervoor contact opnemen met ons op hierboven vermelde wijze. Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden binnen de beperkingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen van uw Gegevens tot gevolg kan hebben dat het aanwervingproces een einde neemt en dat de Kandidaat niet wordt weerhouden.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen, dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw Gegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door u gevraagde rechten uit te voeren. Voor uw volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien Carrefour Belgium niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw Gegevens, uw aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door Carrefour Belgium uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

5) Bewaartermijn

Carrefour bewaart de bij de Kandidaat verzamelde Gegevens in het kader van het aanwervingproces tot 2 jaar na het einde van het proces indien de Kandidaat niet werd weerhouden of geen franchisecontract heeft getekend, en verbindt zich ertoe alle informatie over de kandidaat op die datum te verwijderen.

Carrefour bewaart de bij de Kandidaat verzamelde Gegevens in het kader van het aanwervingproces gedurende de duurtijd van het franchisecontract indien de Kandidaat werd weerhouden en een franchisecontract heeft getekend, en verbindt zich ertoe alle informatie over de kandidaat op die datum te verwijderen.

6) Wijzigingen

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor onderhavig document ‘Bescherming van het privéleven – kandidaat franchisenemers’ te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 11/05/2018.